集团新闻

《洛克王国》军需官凯拉斯位置介绍

《洛克王国》军需官凯拉斯位置介绍

洛克王国聪明之理勾当逐日会刷新三个NPC可之前往就教,良多小火伴想知道此中的军需官凯拉斯在哪里呢,下面是游戏资讯网小编给大师带来的《洛克王国》军需官凯拉斯位置介绍 ,感爱好的小火伴们一路来看看吧。

《洛克王国》军需官凯拉斯位置介绍

军需官凯拉斯:遗忘之地>>>暗黑城外围

打开世界地图,进入遗忘之地,选择暗黑城外围 ,便可以看到军需官凯拉斯了!

聪明之理NPC位置:

彩虹蛙:高黎贡山>>>高黎贡门廊

萌萌:彼得年夜道>>>宠物病院

迪兰:魔法学院

格里芬院长:魔法学院>>>讲授楼

兔神仙:玄玉岛>>>云烟桃源

莫里克亚社长:彼得年夜道>>>聪明出书社**

路易斯:魔法学院>>>宠物潜力练习室***

军需官凯拉斯:遗忘之地>>>暗黑城外围**

拉尔夫:彼得年夜道>>>洛克银行

白眉长老:高黎贡山>>>齐心山顶

罗伦斯、乔巴:跳跳集市

罗宾:彼得年夜道>>>福尔摩斯事务所

米多:宠物园>>>宠物农庄

爱因斯坦:皇家研究院>>>尝试工坊

仙灵独角兽:宠物园>>>独角仙踪

*标识表记标帜为挑战难度较高的BOSS(*点数越多越难),碰到可以洛克贝刷新。

以上就是游戏资讯网小编清算带来的《洛克王国》军需官凯拉斯位置介绍,更多出色内容 ,请点击存眷游戏资讯网,小编将延续为您更新!

乐鱼唯一官网
【读音】:

luò kè wáng guó cōng míng zhī lǐ gōu dāng zhú rì huì shuā xīn sān gè NPCkě zhī qián wǎng jiù jiāo ,liáng duō xiǎo huǒ bàn xiǎng zhī dào cǐ zhōng de jun1 xū guān kǎi lā sī zài nǎ lǐ ne ,xià miàn shì yóu xì zī xùn wǎng xiǎo biān gěi dà shī dài lái de 《luò kè wáng guó 》jun1 xū guān kǎi lā sī wèi zhì jiè shào ,gǎn ài hǎo de xiǎo huǒ bàn men yī lù lái kàn kàn ba 。

《luò kè wáng guó 》jun1 xū guān kǎi lā sī wèi zhì jiè shào

jun1 xū guān kǎi lā sī :yí wàng zhī dì >>>àn hēi chéng wài wéi

dǎ kāi shì jiè dì tú ,jìn rù yí wàng zhī dì ,xuǎn zé àn hēi chéng wài wéi ,biàn kě yǐ kàn dào jun1 xū guān kǎi lā sī le !

cōng míng zhī lǐ NPCwèi zhì :

cǎi hóng wā :gāo lí gòng shān >>>gāo lí gòng mén láng

méng méng :bǐ dé nián yè dào >>>chǒng wù bìng yuàn

dí lán :mó fǎ xué yuàn

gé lǐ fēn yuàn zhǎng :mó fǎ xué yuàn >>>jiǎng shòu lóu

tù shén xiān :xuán yù dǎo >>>yún yān táo yuán

mò lǐ kè yà shè zhǎng :bǐ dé nián yè dào >>>cōng míng chū shū shè **

lù yì sī :mó fǎ xué yuàn >>>chǒng wù qián lì liàn xí shì ***

jun1 xū guān kǎi lā sī :yí wàng zhī dì >>>àn hēi chéng wài wéi **

lā ěr fū :bǐ dé nián yè dào >>>luò kè yín háng

bái méi zhǎng lǎo :gāo lí gòng shān >>>qí xīn shān dǐng

luó lún sī 、qiáo bā :tiào tiào jí shì

luó bīn :bǐ dé nián yè dào >>>fú ěr mó sī shì wù suǒ

mǐ duō :chǒng wù yuán >>>chǒng wù nóng zhuāng

ài yīn sī tǎn :huáng jiā yán jiū yuàn >>>cháng shì gōng fāng

xiān líng dú jiǎo shòu :chǒng wù yuán >>>dú jiǎo xiān zōng

*biāo shí biǎo jì biāo zhì wéi tiāo zhàn nán dù jiào gāo de BOSS(*diǎn shù yuè duō yuè nán ),pèng dào kě yǐ luò kè bèi shuā xīn 。

yǐ shàng jiù shì yóu xì zī xùn wǎng xiǎo biān qīng suàn dài lái de 《luò kè wáng guó 》jun1 xū guān kǎi lā sī wèi zhì jiè shào ,gèng duō chū sè nèi róng ,qǐng diǎn jī cún juàn yóu xì zī xùn wǎng ,xiǎo biān jiāng yán xù wéi nín gèng xīn !

发表评论

search