集团新闻

《浊世逐鹿》蔡文姬设备宝贝保举

《浊世逐鹿》蔡文姬设备宝贝保举

在浊世逐鹿中良多小火伴不知道蔡文姬怎样搭配设备才最强,今天小编给大师带来了《浊世逐鹿》蔡文姬设备宝贝保举 。感爱好的小火伴一路来看看吧 ,但愿可以帮忙到大师。

《浊世逐鹿》蔡文姬设备宝贝保举

【设备】选择

兵器:陨铁描金斧 (增添增伤率)衣服:嵌玉犀皮甲(增添免伤率);

帽子:玛瑙犀角盔(增添免伤率)饰品:龙凤墨玉戒(增添抗暴率和格挡率)

【宝贝】选择

七星宝刀、衣带诏 、夜明珠、青釭剑、传国玉玺 、和氏璧

凑齐六件宝贝后,激起“仁德”技术,每次普攻都可以给生命值最低的友方武将回血 ,假如方针存在负面结果,还可以进行遣散

仁德技术的守护结果共同蔡文姬触发技术,使我方武将遭到危险削减的同时还可以增添血量 ,让武将都有必然的坦度。

以上就是小编清算的关于《浊世逐鹿》蔡文姬设备宝贝保举的全数内容 ,更多游戏攻略请延续存眷游戏资讯网!

乐鱼唯一官网
【读音】:

zài zhuó shì zhú lù zhōng liáng duō xiǎo huǒ bàn bú zhī dào cài wén jī zěn yàng dā pèi shè bèi cái zuì qiáng ,jīn tiān xiǎo biān gěi dà shī dài lái le 《zhuó shì zhú lù 》cài wén jī shè bèi bǎo bèi bǎo jǔ 。gǎn ài hǎo de xiǎo huǒ bàn yī lù lái kàn kàn ba ,dàn yuàn kě yǐ bāng máng dào dà shī 。

《zhuó shì zhú lù 》cài wén jī shè bèi bǎo bèi bǎo jǔ

【shè bèi 】xuǎn zé

bīng qì :yǔn tiě miáo jīn fǔ (zēng tiān zēng shāng lǜ )yī fú :qiàn yù xī pí jiǎ (zēng tiān miǎn shāng lǜ );

mào zǐ :mǎ nǎo xī jiǎo kuī (zēng tiān miǎn shāng lǜ )shì pǐn :lóng fèng mò yù jiè (zēng tiān kàng bào lǜ hé gé dǎng lǜ )

【bǎo bèi 】xuǎn zé

qī xīng bǎo dāo 、yī dài zhào 、yè míng zhū 、qīng gāng jiàn 、chuán guó yù xǐ 、hé shì bì

còu qí liù jiàn bǎo bèi hòu ,jī qǐ “rén dé ”jì shù ,měi cì pǔ gōng dōu kě yǐ gěi shēng mìng zhí zuì dī de yǒu fāng wǔ jiāng huí xuè ,jiǎ rú fāng zhēn cún zài fù miàn jié guǒ ,hái kě yǐ jìn háng qiǎn sàn

rén dé jì shù de shǒu hù jié guǒ gòng tóng cài wén jī chù fā jì shù ,shǐ wǒ fāng wǔ jiāng zāo dào wēi xiǎn xuē jiǎn de tóng shí hái kě yǐ zēng tiān xuè liàng ,ràng wǔ jiāng dōu yǒu bì rán de tǎn dù 。

yǐ shàng jiù shì xiǎo biān qīng suàn de guān yú 《zhuó shì zhú lù 》cài wén jī shè bèi bǎo bèi bǎo jǔ de quán shù nèi róng ,gèng duō yóu xì gōng luè qǐng yán xù cún juàn yóu xì zī xùn wǎng !

发表评论

search